PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

I.SŁOWNIK POJĘĆ

 • Sprzedawca, Administrator danych – Vincere Piotr Ulicki z siedzibą w Warszawie, ul. Miklaszewskiego 5/82, 02-776 Warszawa, NIP: 9511767977, REGON: 141568487, tel: +48 501 626 426, adres e-mail: info[@]vincere.pl
 • Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną vincere.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
 • Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 • Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu Cywilnego).
 • Regulamin – niniejszy Regulamin.
 • Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie. Pod pojęciem Towaru należy także rozumieć Towar wraz z usługą montażu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 • Niniejszy Regulamin określa:
  • procedurę składania zamówień i zawierania umów sprzedaży,
  • zmianę i czas realizacji zamówienia,
  • prawo odstąpienia od umowy sprzedaży,
  • sposoby zapłaty, ceny,
  • warunki dostawy towarów,
  • pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży,
  • procedurę składania reklamacji,
  • zasady ochrony danych osobowych,
  • zasady rejestracji w sklepie,
  • warunki techniczne,
  • postanowienia końcowe.
 • Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info[@]vincere.pl, telefonicznie - dzwoniąc na numer: tel: +48 501 626 426. Aktualne godziny działania zamieszczone są w zakładce kontakt.

II. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 • Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.
 • Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Do złożenia zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku oznaczonego „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 • Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy.
 • Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w potwierdzającej wiadomości e-mail. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt. VII.
 • Czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia w tym wybór towaru, umieszczenie go w koszyku, wskazanie sposobu zapłaty, korygowanie błędów w zamówieniu, itp. zostały określone na stronie internetowej vincere.pl

III. ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 • Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia przez Sklep Internetowy paragonu lub faktury. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta lub wysłanie emaila na adres info[@]vincere.pl
 • Informacja o dostępności towaru jest wyświetlana przy każdym produkcie. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania Kupującemu towarów określonych w zamówieniu. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 • Wszystkie terminy realizacji zamówienia liczone są w dniach roboczych i nie obejmują terminu dostarczenia przesyłki Kupującemu przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
 • Sprzedający dostarczy Kupującemu przedmiot sprzedaży niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy skuteczne dostarczenie oświadczenia przed upływem terminu.
 • Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  • wiadomością e-mail, na adres info[@]vincere.pl
  • w formie pisemnej, na adres Vincere Piotr Ulicki ul. Miklaszewskiego 5/82, 02-776 Warszawa
 • Oświadczenie o odstąpieniu powinno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny. Wzór oświadczenia, w postaci formularza reklamacji/zwrotu został umieszczony na witrynie Sklepu Internetowego.
 • Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 • Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  • dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  • bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  • kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 • Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Zwrot płatności nastąpi dopiero po skutecznym dostarczeniu zwracanego towaru.
 • Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • W czasie do 14 dni od zakupu umożliwiamy wymianę towaru na inny z naszej oferty. Wymianie nie podlegają produkty sprowadzone na specjalne zamówienie lub wyprodukowane na specjalne zamówienie lub zmontowane na specjalne zamówienie.

V. SPOSOBY ZAPŁATY, CENY

 • Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
  • przy odbiorze:
   • pobranie - kurier firmy kurierskiej DPD przynosząc przesyłkę pobiera kwotę w takiej wysokości, jaka była zatwierdzona przy składaniu zamówienia lub mniejszej, jeśli przesyłka nie zawiera wszystkich zamawianych produktów, a została wysłana na prośbę kupującego,
  • płatność z góry:
   • przelewem w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy:
   • poprzez wpłaty na rachunki bankowe udostępnione poprzez serwis PayU
  • system ratalny w systemie Santander Consumer Bank. W przypadku zakupów na raty wszelkie informacje Kupujący uzyska w Biurze Obsługi Klienta info[@]vincere.pl, telefonicznie - dzwoniąc na numer: tel: +48 501 626 426. Terminy zapłaty określa w tym przypadku umowa pożyczki/kredytu.
 • Oferta sklepu internetowego nie jest tożsama z ofertą sklepu stacjonarnego: ceny produktów i usług mogą się różnić.

VI. ZAMÓWIENIE ROWERÓW

 • Sklep Internetowy umożliwia Klientom zakup kompletnego, złożonego roweru.
 • Zamówienie obejmuje sprzedaż roweru oraz usługę montażu świadczoną przez Sklep internetowy.
 • By dokonać w/w zamówienia Klient dokonuje zamówienia towaru zgodnie z procedurą określoną w § II niniejszego regulaminu.
 • Przy wyborze sposobu dostawy Klient wybiera opcję kurier DPD.
 • Klient zostaje poinformowany o możliwości odbioru roweru w drodze wiadomości e-mail, po przygotowaniu roweru przez serwis.
 • Klient zobowiązany jest do odbioru roweru w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Sklep internetowy informacji o dokonanym montażu roweru.
 • W przypadku skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić towar do Sklepu Internetowego, na adres wskazany w § I pkt 1 regulaminu. Do odstąpienia od umowy przez Klienta stosują się postanowienia określone w § IV regulaminu.
 • Podmiotem upoważnionym do rozpatrywania reklamacji jest Sklep Internetowy.
 • Podmiotem zobowiązanym z gwarancji (o ile zakupiony towar jest nią objęty) jest Sklep Internetowy. W przypadku objęcia zakupionego towaru gwarancją, warunkiem jej udzielenia jest wykonanie obowiązkowego, płatnego przeglądu gwarancyjnego po około 100 kilometrach lub dwóch miesiącach. Powyższe dotyczy wyłącznie sytuacji, w których informacja o w/w przeglądzie jest zawarta w karcie gwarancyjnej. W przypadku zaniechania dokonania w/w przeglądu przez Klienta, Klient nie jest uprawniony do zgłaszania roszczeń gwarancyjnych do Sklepu Internetowego.

VII. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

 • Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu w wybrany przez Niego sposób: przesyłką kurierską, priorytetową przesyłką pocztową.
 • Paczki wysyłane przez Sklep Internetowy oklejone są taśmą.
 • Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.
 • W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sklepu Internetowego.
 • Koszt przesyłki zamówienia o wartości mniejszej niż 150 PLN ponosi kupujący. Zamówienia opłacone z góry i o wartości równej i większej 150 PLN są wysyłane Pocztą Polską na koszt Sklepu Internetowego.
 • Aktualne ceny przesyłek podane są na stronie vincere.pl W przypadku przesyłek o wadze przekraczającej 20 kg koszt wysyłki uzgadniany jest indywidualnie.
 • Sposób przesyłki oraz jej koszty nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VIII. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

 • W trakcie realizacji zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu zamówienia.
 • Dokument sprzedaży Kupujący otrzymuje w formie elektronicznej. Jest on również udostępniany Kupującemu do wydruku w koncie Klienta jak i wiadomości e-mail, o której mowa w § VIII ust. 2 Regulaminu. Na życzenie Klienta dokument sprzedaży zostanie przesłany za pośrednictwem poczty. W tym celu prosimy o informację na adres info[@]vincere.pl W przypadku braku adresu e-mail w zamówieniu, dokument sprzedaży zostanie wysłany pocztą.
 • Do zakupionego towaru dołączane są: dowód zakupu (wydruk zamówienia) oraz karta gwarancyjna producenta lub dystrybutora - o ile producent lub dystrybutor udziela gwarancji. Karta gwarancyjna bez dowodu zakupu jest nieważna. W razie jego zagubienia lub zniszczenia, kupujący winien skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem Internetowym w celu uzyskania zastępczego dowodu zakupu.
 • Towary w dziale "Promocje" na stronie www Sklepu Internetowego są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie produkty odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.
 • Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż rowerów, wysyłanych kupującym w następującym stanie: rower zostaje złożony w kartonie w taki sposób, że zdjęte jest przednie koło, odkręcone pedały, skręcona w bok lub zdjęta kierownica. Rower przed wysłaniem jest włożony do specjalnego, zabezpieczającego kartonu.
 • W razie zakupu roweru w stanie, o którym mowa w pkt. 5 kupujący zobowiązany jest do jego montażu we własnym zakresie, wg instrukcji dostarczonej z rowerem przez Sklep Internetowy. Zalecane jest wykonanie lub sprawdzenie poprawności montażu przez profesjonalny serwis rowerowy. Odpowiedzialność za szkody wywołane wadliwym montażem roweru ponosi kupujący.

IX. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

 • Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
 • Reklamacja winna być złożona na piśmie lub z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego.
 • Przed wysłaniem towaru kupujący powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, w celu ustalenia szczegółów.
 • Reklamowany towar wysyłany jest od reklamującego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Koszt przesyłki zostanie zwrócony reklamującemu w wysokości najniższej przesyłki dostępnej w sklepie.
 • Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Złożona reklamacja powinna zawierać kserokopię dowodu zakupu, wypełniony formularz reklamacji/zwrotu. Jeżeli kupujący zamierza skorzystać z uprawnień gwarancyjnych do reklamacji powinna zostać załączona karta gwarancyjna (o ile została dołączona do produktu). Zastosowanie się do powyższych wymogów nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże pozwoli na jej sprawniejsze rozpatrzenie.
 • Reklamowany towar powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 • Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.
 • Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Opisu tego można i należy również dokonać podczas składania reklamacji z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego.
 • Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez kupującego, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora.
 • Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
 • Reklamowany towar jest odsyłany Kupującemu w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.

X. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 • Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.
 • Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.
 • Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
 • Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, serwisy montażowe rowerów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 • Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

XI. WARUNKI TECHNICZNE

 • W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
  • Aktualną przeglądarkę internetową: Mozilla FireFox, Chrome, Opera, Safari
  • Aktywny adres e-mail.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 24. maja 2018 r.
 • O każdej zmianie Regulaminu Sklep powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 • Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 • Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
 • Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 • Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny vincere.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ